ارزیابی نشست احتمالی ناشی از وقوع روانگرایی در لایه های خاکی در امتداد خط 2 متروی تبریز

معصومه قاسمیان, روزبه دبیری, رحیم مهاری

چکیده


پس از وقوع روانگرايی، نشست‌هایی در سطح زمين و درون لایه‌های خاک ايجاد می‌شود که سبب آسيب رساندن به سازه‌های مستقر بر روی آنها يا سازه‌های مدفون و شریان‌های حياتی می‌شود. روش‌های نيمه تجربی مختلفی جهت تعيين ميزان (نشست) بر پايه داده‌های صحرايی و آزمایشگاهی ارائه شده است. هدف اصلی در تحقيق حاضر، ارزيابی ميزان نشست پس از وقوع روانگرايی خاک‌ها در امتداد مسير خط 2 متروی شهر تبريز می‌باشد. در این تحقیق تعداد 54 حلقه گمانه جمع‌آوری شده است و سپس خطر وقوع روانگرایی بر اساس نتایج آزمون مقاومت نفوذ استاندارد طبق روش کنترل تنش و شدت آن ارزیابی شده است. در انتها، میزان نشست در لایه‌های خاکی بالا و پایین سطح ایستابی ناشی از احتمال وقوع روانگرایی برآورد شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان می‌دهد که میزان نشست در لایه‌های خاکی اشباع به‌مراتب بیشتر از لایه‌های خاکی بالای سطح آب زیرزمینی بوده و با افزایش میزان تراکم در لایه‌های خاکی مقدار نشست و کرنش حجمی کاهش می‌یابد. همچنین میزان نشست در لایه‌های خاکی ناشی از وقوع روانگرایی در بخش غربی امتداد خط 2 متروی تبریز نسبت به بخش شرقی دارای میزان بیشتری است.


موضوع


روانگرایی، نشست، کرنش حجمی، خط 2 متروی تبریز، آزمون مقاومت نفوذ استاندارد.

تمام متن:

PDF

مراجع


Seed, H.B. and Idriss, I.M. (1971) Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. J. Soil Mech. Found Div., ASCE, 97(9), 1249-1273.

Horne, J.C. (2000) Effects of Liquefaction-Induced Lateral Spreading on Pile Foundations. Ph.D. Dissertation, University of Washington, Seattle, Washington.

Kramer, S.L. (1996) Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

Kramer, S.L. and Arduino, P. (1999) Constitutive modeling of cyclic mobility and implications for site response. Proceeding of the Second International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Lisbon, Portugal, 3, 1029-1034.

Seed, H.B., Tokimatsu, K., Harder, L.F., and Chung, R.M. (1985) The Influence of SPT procedures in soil liquefaction resistance evaluations. Journal of Geotechnical Engineering, 111(12), 1425-1445.

Idriss, I.M. and Boulanger, R.W. (2006) Semi-empirical procedures for evaluating liquefaction potential during earthquakes. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 26, 115-130.

Idriss, I.M. and Boulanger, R.W. (2010) SPT-Based Liquefaction Triggering Procedures. Report No. UCD/CGM-10/02, Center for Geotechnical Modeling, University of California, Davis.

Robertson, P.K. and Wride, C.E. (1998) Evaluation cyclic liquefaction potential using the cone penetration test. Canadian Geotechnical Journal, 35(3), 442-459.

Andrus, R.D. and Stokoe, K.H. (1997) Liquefaction resistance based on shear wave velocity. NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Technical Report NCEER-97-0022, T.L. Youd and I.M. Idriss, Eds, Held 4-5 January 1996, Salt Lake City, UT, NCEER, Buffalo, NY, 88-128.

Andrus, R.D., Piratheepan, P., Ellis, B.S., Zhang, J., and Juang, H.C. (2004) Comparing liquefaction evaluation methods using penetration Vs relationship. Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24, 713-721.

Dabiri, D., Askari, F., Shafiee, A., and Jafari, M.K. (2011) Shear wave velocity based Liquefaction resistance of sand-silt mixtures: deterministic versus probabilistic approach. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 35(C2), 199-215.

Askari, F., Dabiri, D., Shafiee, A., and Jafari, M.K. (2010) Effects of non-plastic fines content on cyclic resistance and post liquefaction of sand-silt mixtures based on shear wave velocity. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 12(1-2), 13-24.

Silver, M.L. and Seed H.B. (1971) Volume changes in sands during cyclic load. J. Soil Mech. and Found. Engrg. Div., ASCE, 97(SM9), 1171-1182.

Pyke, R., Seed, H.B., and Chan, C.K. (1975) Settlement of sands under multidirectional shaking. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 101(4), 379-398.

Lee, K.L. and Albaisa, A. (1974) Earthquake induced settlements in saturated sands. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 100(4), 387-406.

Tatsuoka, F., Sasaki, T., and Yamada, S. (1984) Settlement in saturated sand induced by cyclic undrained simple shear. Proceeding of the 8th World Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, 3, 255-262.

Tokimatsu, K. and Seed, H.B. (1987) Evaluation of settlements in sand due to earthquake shaking. Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, 113(8), 861-878.

Ishihara, K. and Yoshimine, M. (1992) Evaluation of settlement in sand deposits flowing liquefaction during earthquakes. Journal of Soils and Foundations, 32(1), 173-188.

Shamato, Y., Zhang, J., and Sato, M. (1998) Method for evaluating residual post liquefaction ground settlement and horizontal displacement. Journal of Soils and Foundations, 2(Special Issue), 69-83.

Wu, J. and Seed, R.B. (2004) Estimation of liquefaction-induced ground settlement (case studies). Proc. 5th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Paper No. 309, New York.

Cetin, K.O. and Unutmaz, B. (2004) Probabilistic models for the assessment of post cyclic soil deformations. 9th ASCE Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, 1, 20-31.

Ghasemian, M., Dabiri, R., and Baradar Razizadeh, F. (2012) Evaluation of post liquefaction behavior of soils (settlement) based on standard penetration test (SPT) in Tabriz metro line 2. Proceedings of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 1-10.

www.earthgoogle.com/2014.

امیرانلو، ه. (1395) ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه¬ای شهر تبریز از دیدگاه تأثیرات ساختگاهی بر پایه زلزله‌های شبیه‌سازی شده. پایان‌نامه دکتری تخصصی گرایش تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

قاسمیان، م. (1390) ارزیابی میزان نشست در لایه¬های خاکی با در نظر گرفتن خطر روانگرایی در امتداد خط 2 متروی تبریز بر اساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد (SPT). پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر.

Hessami, Kh., Pantosti, D., Tabassi, H., Shabanian, E., Abbassi, M.R., Feghhi, Kh., and Solaymani, Sh. (2003) Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: preliminary results. Annals of Geophysics, 46(5), 903-917.

Idriss, I.M. (1999) An update to the Seed-Idriss simplified procedure for evaluating liquefaction potential. Proceedings of TRB Workshop on New Approaches to Liquefaction, Publication No. FHWARD-Federal Highway Administration, 99-165.

Seed, H.B., Idriss, I.M., and Arango, I. (1983) Evaluation of liquefaction potential using field performance data. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 109(3), 458-482.

Skempton, A.K. (1986) Standard penetration test procedures and the effects in sands of overburden pressure, relative density, particle size, aging and over consolidation. Journal of Geotechnique, 36(3), 425-447.

Hynes, M.E. and Olsen, R.S. (1998) Influence of confining stress on liquefaction resistance. Proceeding of International Workshop on the Physics and Mechanics of Soil Liquefaction, Baltimore, M.D., A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands.

Iwasaki, T., Tokida, K., Tatsuko, F., and Yasuda, S. (1978) A practical method for assessing soil liquefaction potential based on case studies at various sites in Japan. Proceedings of 2nd International Conference on Microzonation, San Francisco, 885-896.

Iwasaki, T., Tokida, K., Tatsuoka, F., Watanabe, S., Yasuda, S., and Sato, H. (1982) Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods. Proceedings of 2nd International Conference on Microzonation, Seattle, 1319-1330.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است