بررسی رفتار لرزه‌ای مهاربندهای پیش‌تنیده پیش‌ساخته بتنی

محسن وطن‌دوست, فریبرز ناطقی الهی

چکیده


یک روش پیشنهادی جدید برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌های بتن‌آرمه به‌کار بردن مهاربندهای پیش‌تنیده پیش‌ساخته بتنی است که مزایای آن این است که در محل نصب با بتن تر کار نمی‌شود، نصب آن آسان است و نیازی به انکر و بولت میلگرد به قاب موجود نیست، به همین دلیل سرعت اجرایی بالایی دارد که این خود موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. واتانابه و همکاران [1] و واتانابه و کونو [2] نخستین بار این مهاربند بتنی را با ساختن مدلی آزمایشگاهی معرفی کردند. در اینجا برای بررسی رفتار لرزه‌ای سازه مقاوم شده با مهاربند بتنی، مدلی از قاب و مهاربند با نرم‌افزار المان محدود آباکوس1 ساخته شد، مقایسه قاب اولیه و قاب تقویت شده مؤثر بودن مهاربندها را در کاهش تغییر مکان‌ها نشان داد. بررسی پارامتر رده مقاومتی بتن بر رفتار مهاربند نشان داد در نمونه انتخاب شده زمانی که رده مقاومتی مهاربند کمتر از رده مقاومتی قاب موجود باشد مهاربندها سختی کمی دارند و تأثیر چندانی در کاهش جابه‌جایی‌ها ندارند، ولی در نمونه‌های با نسبت رده مقاومتی بیش از 2 برابر، مهاربند سختی زیادی به سازه اعمال می‌نماید و کاهش تغییر مکان‌های جانبی آن مشهود است.

موضوع


مقاوم‌سازی، بهسازی لرزه‌ای، مهاربند بتنی، پیش‌تنیدگی، بتن پیش‌ساخته، سازه بتن‌آرمه.

تمام متن:

PDF

مراجع


Watanabe, F., Miyazaki, S., Tani, M., and Kono, S. (2004) Seismic strengthen using precast pre-stressed concrete braces. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancover, B.C., Canada, Paper No. 3406.

Wataabe, F. and Kono, S. (2006) Retrofitting RC structures with precast prestressed concrete braces. Proceeding of the 8th U.S National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, California, USA, Paper No. 635.

Rodriguez, M. and Park, R. (1991) Repair and strengthening of reinforced concrete buildings for seismic resistance. Earth Spectra, 7(3), 439-459.

Desai, J.P., Jain, A.K., and Arya, A.S. (1988) Seismic response of R.C. braced frames. Computers and Structures, 29(4), 557-568.

Xu, S. and Niu, D. (2003) Seismic behavior of reinforced concrete braced frame. ACI Structural Journal, 100(1), 120-125.

Iskhakov, I. (2001) Self variable stiffness system for optimal seismic response of RC frame with concrete braces. Earthquake Resistant Engineering Structures, 57, 201-210.

ACI (2005) Committee 318, Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-05) and Commentary, American Concrete Institute.‍‍

Khaloo, A.R. and Mohseni, M.M. (2008) Nonlinear seismic behavior of RC frames with RC braces. Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), 9(6), 577-592.

Naghipour, M. Nemati, M., and Doostdar, H.M. (2010) Experimenal study and modeling of reinforced concrete beams strenghthed by post-tensioned external reinforcing bars. International Journal of Engineering, Transaction A: Basics, 23(2), 127-144.

Kono, S. and Katayama, T. (2009) Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Building Structures with Prestressed Braces. Journal of Advanced Concrete Technology, 7(3), 337-345.

ABAQUS- FEA takes advantage of the latest high-performance parallel computing. For the full list of new features and enhancements in ABAQUS6.9, visit: www.simulia.com/products/ abaqus_fea.html; and also see the: https:// www.3ds.com/productservices/simulia/prodcts/ abaqus/latest-release/.

ABAQUS – Technical note – software help and documentation www.simulia.com/support/ documentation.html.

Youssef, M.A., Ghaffarzadeh, H., and Nehdi, M. (2007) Seismic performance of RC frames with concentric internal steel bracing. Engineering Structures, 29(7), 1561-1568.

Ohishi, H., Takahashi, M., and Yamazaki, Y. (1988) A seismic strengthening design and practice of an existing reinforced concrete school building in Shizuoka City. In: Proceedings of the Ninth World Conference on Earthquake Engineering, VII, 415-420.

Yazgan, A.U. and Nishiyama, M. (2008) Seismic performance evaluation of existing RC structures according to the Japanese standard and retrofitting with prestressed precast CFT and FRC braces. Proceeding of the Fourteen World Confrence on Earthquack Engineering, Beijing, China.

Takeda, K., Tanaka, K., Someya, T., Sakuda, A., and Ohno, Y. (2013) Seismic retrofit of reinforced concrete buildings in Japan using external precast, prestressed concrete frames. PCI Journal, 58(3), 41-61.

Vatandoost, M. (2010) Seismic Retrofiting RC Structures with Precast Prestressed Concret Braced. M.S. Thesies, Azad University, Takestan Branch (Under Supervision of Professor F. Nateghi-A).

Oda, M., Kono, S., and Watanabe, F. (2008) Seismic retrofit of RC buildings with prestressed precast CFT and FRC braces. In the 14th World Conference on Earthquake Engineering, 12-17.

Zhang, Y., and Hu, X. (2012) Seismic retrofitting of reinforced concrete frame structures using GFRP-tube-confined-concrete composite braces. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 11(1), 91-105.

Amit, S. (2017) Study on retrofitting of reinforced concrete beams using fibrous concrete. Journal of Structural and Transportation Studies, 2(1), 1-8.

D’Aniello, M., Della Corte, G., and Mazzolani, F.M. (2009) All-steel buckling-restrained braces for seismic upgrading of existing reinforced concrete buildings. Proc. STESSA 2009, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است