بررسی اثر تغییرات درجه‌ی اشباع بر سرعت انتشار موج فشاری در محیط های سنگی و خاکی

مختار الیاسی, مهنوش بیگلری, ایمان عشایری

چکیده


اولین لرزه های زمین موجب وارد شدن نیروی فشاری به زمین می شود و این نیرو جنبشی ایجاد  می کند که در آن ذرات در راستای انتشار موج به جلو و عقب جابه‌جا می شوند به این نوع موج طولی موج فشاری (p) گفته می شود. انتشار امواج در سنگ بستر و محیط های خاکی لایه بندی شده و نحوه‌ی رفتار این امواج در این محیط ها یکی از مباحثی است که در مهندسی زلزله، لرزه شناسی و ژئوفیزیک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. شناخت امواج و به‌تبع آن سرعت انتشار آنها ما را به درك درست‌تری از تشكیلات زمین و نحوه‌ی رفتار آنها در اثر عبور این امواج می رساند. همچنین سرعت انتشار امواج با تغییر محیط انتشار تغییر  می کند. عوامل متعددی می تواند بر سرعت انتشار موج فشاری در یك محیط مؤثر باشد از قبیل مدول الاستیسیته، مدول برشی، دانسیته، درجه‌ی اشباع، تخلخل، ضریب پواسون و فشار همه‌جانبه. در این مقاله به‌طور اخص به تأثیر تغییرات درجه‌ی اشباع بر سرعت موج فشاری در سنگ و خاك پرداخته می‌شود. بررسی ها نشان داده اند كه تغییر درجه‌ی اشباع محیط باعث تغییر سرعت انتشار موج فشاری می‌شود. این تغییرات در سنگ ها و  خاك ها متفاوت است. در محیط های خاك به‌طور معمول با افزایش درجه‌ی اشباع كاهش در سرعت انتشار موج فشاری تا درجه‌ی اشباع حدود 99 درصد مشاهده می‌شود و بعد از آن افزایش ناگهانی در سرعت رخ می دهد. در محیط‌های سنگی عموماً با افزایش درجه‌ی اشباع، افزایش در سرعت موج فشاری مشهود است.

موضوع


سرعت موج p، درجه‌ی اشباع، پوكی، فراصوت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است