پایداری شیب‌های میخ‌کوبی شده در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی به روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی

مرتضی جیریایی شراهی, مجتبی نظری

چکیده


در تحقیق حاضر، پایداری دیواره‌های میخ‌کوبی شده در حالت استاتیکی و شبه  استاتیکی با روش تعادل حدی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتایج حاصله با استفاده از روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی توسعه پیدا کرده است و پیش‌بینی مقادیر ضرایب اطمینان صورت پذیرفته است. طول و زاویه میخ‌ها، مشخصات خاک، ابعاد گودبرداری، شیب گودبرداری، ضخامت شاتکریت، فاصله و قطر گمانه‌ی میخ ها از جمله پارامترهایی هستند که در نظر گرفته شده‌اند و اثر هریک از این پارامترها بر پایداری دیوارهای میخ‌کوبی شده به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. بهبود مشخصات ذاتی خاک، افزایش طول میخ ها، کاهش زاویه‌ی میخ ها نسبت به خط افق و کاهش شیب دیواره موجب افزایش ضرایب اطمینان می‌گردد. شبکه‌ی عصبی مصنوعی نیز برای پیش‌بینی ضرایب اطمینان به کار گرفته شد که یک شبکه‌ی عصبی سه لایه با معماری مشخص عملکرد مناسبی از خود نشان داد.

موضوع


گودبرداری، دیوارهای میخ‌کوبی شده، پایداری ترانشه، ضرایب اطمینان، شبکه عصبی مصنوعی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است