پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با هدف ترویج علم و انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با علوم زلزله و ارتقاء دانش فنی و علمی مهندسان، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و ارائه فعالیت‌های انجام شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در زمینه‌ زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، مهندسی زلزله، و مدیریت خطرپذیری منتشر می‌شود. انتشار پژوهشنامـه از خرداد ۱۳۷۱ با عنوان خبرنامه به‌صورت دو ماهنامه در هشت صفحه آغاز شد و در دومین سال انتشار با افزایش محتوای علمی- تحقیقاتی، به پژوهشنامه تغییر یافت و تا اسفنـد ۷۵ به‌صورت دو ماهنامـه منتشـر گردید. در پاییز ۱۳۷۷و با افزایش صفحات، ارتقاء سطح علمی مقالات، روند تدریجـی حـذف مقـالات ترجمه‌شده و تدویـن و انتشـار مقـالات تألیفـی به پژوهشنامـه زلزلـه شناسی و مهندسی زلزله تغییر نام یافت و بر اساس رأی یک‌صد و دومین جلسه مورخ ۷۷/۱۲/۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به کسب درجه‌ی علمی- ترویجی نائل آمد. پژوهشنامه با تلاش همه جانبه پژوهشگاه و جذب مقاله از پژوهشگران و متخصصان خارج از پژوهشگاه و به تدریج با ارائه مطالب و مقالات بیشتر، محتوای غنی تر و حجمی افزون تر به صورت فصلنامه منتشر شده است و در حال حاضر، عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی( ISC) می‌باشد. مـدیـر مسـؤول و شـورای نـویسـندگان پژوهشنامه از تمـامی عزیزان صاحبنظر و اندیشمندان فرهیخته دعوت می‌نمایـد تا بـا ارسـال مقـالات در بردارنده یافته‌های تحقیقـاتی خـویش در زمیـنه‌های لـرزه زمین‌ساخت، زلزله‌شناسی، زلزله‌شناسی مهندسی، ژئوتکنیک لرزه‌ای، مهنـدسی سازه، مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی، تحلیل لـرزه‌ای سـازه، طـراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله و مـدیـریـت بحـران جهـت درج در این مجـله علمی-ترویجی، در ارتقاء سـطح دانـش و آگـاهی‌هـای مـربـوط به زلـزله شنـاسی، مهندسی زلزله و گرایش‌های وابسته مشارکت نمایند.

اطلاعیه

با عنایت به اینکه پژوهشگاه در حال حاضر دو فصلنامه علمی- پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی را به‌طور فعال در دست انتشار دارد، ادامه فعالیت فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در دست بررسی است. لذا دریافت مقاله از طریق وب‌سایت پژوهشنامه تا تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص غیرفعال می‌گردد. بدیهی است مقالات پذیرش شده (دارای پذیرش نهائی یا در دست داوری) در آخرین شماره‌های این فصلنامه منتشر خواهد شد.